home

Matematik� biznesi

Prezantime n� slajde:

Material m�simor

Detura p�r ushtrime

Skeda ushtrimesh praktike

Q�llimet

Vler�simi

Orari i provimeve

P�rmbajtja

Literatura

Web faqe

L�nd� e obligueshme

M�nyra e zhvillimit t� m�simit: ligj�rata, ushtrime

Semestri: II

Fondi i p�rgjithsh�m: 15 + 30 or�

Fondi javor: 1 + 2 or�

M�simdh�n�s:
Dr. Faton Berisha, profesor
Mr. Murat Sadiku, asistent
Mr. Sadri Alija, asistent
Teuta Iljazi, asistente

Numri i modulit: BA202

Shko n� fillim

    Q�llimet:

 • Paisja e student�ve me njohuri nga algjebra lineare.
 • Aft�simi i student�ve p�r zbatime t� algjebr�s lineare n� biznes dhe ekonomiks.
 • T� sigurohet q� student�t t� ken� nj� qasje t� drejtp�rdrejt n� zbatimin e njohurive formale mbi njehsimin diferencial n� funksionet e biznesit.
 • Paisja me njohuri mbi njehsimin proporcional.
 • Aft�simi n� zbatimin e njehsimit t� interesit n� situata t� ndryshme problemore.
 • Theksimi i lidhm�ris� nd�rmjet vart�sive t� ekonomis� s� biznesit dhe modeleve t� thjeshta matematike.

    Me p�rfundimin e modulit student�t duhet t� jen� n� gjendje:

 • T� provojn� se kan� njohuri elemntare nga algjebra lineare.
 • T� jen� n� gjendje t� zbatojn� k�to njohuri n� situata t� ndryshme.
 • T� identifikojn� lidhm�rit� nd�rmjet njehsimit diferencial dhe funksioneve t� biznesit.
 • T� zbatojn� k�to lidhm�ri p�r shqyrtimin e vart�sive t� ekonomis� s� biznesit.
 • T� provojn� se kan� njohuri mbi njehsimin proporcional.
 • T� zbatojn� njehsimin e interesit t� thjesht� dhe t� p�rb�r� p�r zgjidhjen e situatave t� ndryshme problemore.

Shko n� fillim

    Vler�simi i kandidat�ve:

    Vler�simi b�het n� baz� t� skem�s vijuese.

 • Prezenca dhe aktiviteti n� m�sim: 10%.
 • Kuizet dhe detyrat e sht�pis�: 20%.
 • Provimi periodik: 30%.
 • Provimi p�rfundimtar: 40%.

    P�r not� kaluese k�rkohen s� paku 60% t� pik�ve (p�r detajet shikoni silabusin e kursit).

Shko n� fillim

    Orari i provimeve:

 • Provimi i par� periodik: prill 2006 (n� orarin e rregullt t� ushtrimeve).
 • Provimi p�rfundimtar korrik 2006 (sipas orarit t� shpallur nga administrata e Fakultetit BA).

Shko n� fillim

    P�rmbajtja:

    Elemente t� algjebr�s lineare. Sistemet e ekuacioneve lineare. Matricat. Metoda e eliminimit e Gauss-it. Determinantat. Rregulla e Cramer-it. Matrica inverse. Zgjidhja e nj� sistemi me an� t� matric�s inverse.

    Vargjet numerike. Vargjet e fundme. Progresioni aritmetik. Progresioni gjeometrik. Vargjet e pafundme. Limiti i vargut.

    Funksionet. Nocioni i funksionit. Llojet e funksioneve. Limiti i funksionit.

    Derivati i funksionit. Shpejt�sia e �astit dhe pjerrt�sia. Rregullat e derivimit. Optimizimi. Elemente t� analiz�s margjinale. Konveksiteti. Zbatimi i derivatit n� biznesi dhe ekonomiks. Elasticiteti. Elasticiteti i funksioneve t� biznesit.

    Hyrje n� matematik�n finansiare. Njehsimi proporcional dhe p�rqindja. Njehsimi i interesit t� thjesht�. Njehsimi i interesit dekurziv. Depozitat periodike. Rentat periodike. Kapitalizimi i vazhduesh�m

 

Shko n� fillim

    Literatura:

 1. F. M. Berisha, M. Q. Berisha, Matematikë -- për biznes dhe ekonomiks, Universiteti "Iliria", Prishtinë, 2006.
 2. D. P. Maki, M. Thompson, Finite mathematics, McGraw-Hill, 2005.
 3. L. D. Hoffmann, G. L. Bradley, Calculus -- for business, economics, and the social and life sciences, McGraw-Hill, 2000.
 4. H. Reynolds, Mathematical applications -- for the management, life, and social sciences, Houghton Mifflin, 2000.
 5. D. Houghes-Hallet, e.a., Applied calculus, John Wiley & Sons, 2003.
 6. S. T. Karris, Mathematics for business, science, and technology, Orchard Publications, Premont 2003.
 7. J. Slater, R. Ponticelli, Business mathematics for college, Irwin, 1997.
 8. F. Rizvanolli, M. Dema, Matematika p�r ekonomist�t, Prishtin�, 1995.
 9. D. Janev, M. Mitsevska, M. Stojanovski, K. Naumov, Primeneta matematika: biznis i ekonomija, Shkup, 1998.
 

Shko n� fillim

    Web faqe t� dobishme: