home

Analizë matematike

Material leximi

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime

Semestrat: I, II

Fondi i përgjithshëm: 90 + 90 orë

Fondi javor: 3 + 3 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 7 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Aftësimi i studentëve për të zbatuar metoda të analizës matematike për zgjidhje problemesh të ndryshme.

Shko në fillim

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

 1. Funksionet
 2. Nocion kryesor: Derivati
 3. Rregulla derivimi
 4. Zbatime të derivatit
 5. Nocion kryesor: Integrali i caktuar
 6. Funksioni primitiv: Integrali i pacaktuar
 7. Rregulla integrimi
 8. Zbatime të integralit të caktuar
 9. Vargjet dhe seritë
 10. Përafrimi i funksioneve me anë të serive

Shko në fillim

    Literatura:

 1. D. Hughes-Hallett, A. M. Gleason, W. G. McCallum, et al., Calculus: Single Variable, Wiley, 2009.
 2. P. Philip Calculus I for Computer Science and Statistics Students, Lecture Notes, LMU Munich, 2011.
 3. A. D. Hwang Calculus for Mathematicians, Computer Scientists, and Physicists.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: