home

Algjebër lineare

Material leximi

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime

Semestri: II

Fondi i përgjithshëm: 45 + 45 orë

Fondi javor: 3 + 3 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Aftësimi i studentëve për të kuptuar vërtetimet e algjebrës lineare abstrakte dhe për të zbatuar metoda të saja për zgjidhje problemesh të ndryshme.

Shko në fillim

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

Hapësirat vektoriale.

Hapësirat vektoriale me dimension të fundëm.

Pasqyrimet lineare.

Polinomet.

Vlerat vetiake dhe vektorët vetiakë.

Hapësirat e Hilbert-it.

Operatorët në hapësirat e Hilbert-it.

Operatorët në hapësirat komplekse.

Operatorët në hapësirat reale.

Gjurma dhe përcaktori.

Shko në fillim

    Literatura:

  1. S. Axler, Linear algebra done right, Springer-Verlag, 1997.
  2. G. Strang, Introduction to linear algebra, Wellesley-Cambridge, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: