home

Metoda numerike

Syllabus

Pako softuerike në Java:

Shabllone në Mathematica:

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë zgjedhore

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: III

Fondi i përgjithshëm: 30 + 15 + 15 orë

Fondi javor: 2 + 1 + 1 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Aftësimi i studentëve për të zbatuar metoda të analizës numerike për zgjidhje problemesh nga aplikacione të ndryshme. Aftësimi për implementimin e programeve kompjuterike të algoritmave të metodave numerike.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimet laboratorike: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

    Provimi i parë periodik:

    Provimi i dytë periodik:

Shko në fillim

    Përmbajtja:

Elemente të teorisë së gabimeve. Llogaritja në aritmetikën me pikë lëvizëse. Gabimi i rrumbullakimit.

Zgjidhja e ekuacioneve me një variabël. Metoda e përgjysmimit të segmentit. Metoda e iterimit e pikës fikse. Metoda e Newton-it.

Metodat direkte në algjebrën lineare. Metodat direkte për zgjidhjen e një sistemi ekuacionesh lineare. Inversioni i një matrice. Faktorizimi.

Metodat indirekte në algjebrën lineare. Metoda e Jaccobi-t. Metoda e Gauss-Seidel-it.

Metoda numerike për sistemet jolineare. Metoda e iterimit e pikës fikse. Metoda e Newton-it.

Interpolimi i polinomeve.

Metodat numerike për integralin e caktuar.

Metodat numerike për ekuacionet diferenciale te zakonshme.

Shko në fillim

    Literatura:

  1. R. L. Burden, J. D. Faires, Numerical analysis, Brooks/Cole, 2001.
  2. C. F. Gerald, P. O. Wheatley, Applied numerical analysis, Addison-Wesley, 1994.
  3. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: