home

Zhvillim i lojërave

Slajdet

Kodi:

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: V

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri themelore mbi zhvillimin e lojërave softuerike. Aftësimi për zbatimin e grafikës kompjuterike për vizualizim. Aftësimi për programim të lojërave me grafikë dy-dimensionale.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. A. Davison, Killer Game Programming in Java O'Reilly, 2005.
  2. X. Jia, Object oriented software development using Java , Addison Wesley, 2000.
  3. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: