home

Modelim softueri

Slajdet

Detyra provimesh

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: IV

Fondi i përgjithshëm: 15 + 15 orë

Fondi javor: 1 + 1 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 4 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri themelore mbi zgjidhjet softuerike të problemeve të modelimit matematik.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Kompjuterët dhe programimi.

    Aplikacionet e thjeshta në Java.

    Aritmetika dhe variablat.

    Hyrja, dalja dhe gjendja.

    Struktura e komponenteve: Ndërtimi i metodave dhe klasave.

    Struktura e kontrollit: Urdhërat e kushtit.

    Shabllonat e përsëritjeve: Iterimi dhe rekursioni.

    Struktura e të dhënave: Vargjet.

    Programimi sipas interfejseve.

 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
  2. J. Schildt, Java 2: The complete reference, McGraw-Hill, 2001.
  3. I. Horton, Beginning Java 2, Wrox Press, 2000.
  4. P. S. Wang, Java with object-oriented programming, Brooks/Cole-Thomson Learning, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: