home

Disenjim softueri në OOP

Slajdet

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë zgjedhore

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: VI

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Berat Perçuku

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Aftësimi i studentëve për të zbatuar disenjim të orientuar nga objekte për ingjinierim softueri.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimet laboratorike: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

    Provimi i parë periodik:

    Provimi i dytë periodik:

Shko në fillim

    Përmbajtja:

Shko në fillim

    Literatura:

  1. X. Jia, Object oriented software development using Java , Addison Wesley, 2000.
  2. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: