home

Programim dhe algoritme

Slajdet

Detyra provimesh

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: I

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Ridvan Bunjaku, asistent

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri themelore mbi programimin e orientuar nga objektet, strukturën e komponenteve dhe strukturën e kontrollit në Java. Aftësimi për programim të aplikacioneve të thjeshta në Java sipas arkitekturës model-view-controller.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

    Provimi i parë periodik: 20 nëntor 2004, ora 10:00, salla 153.

    Provimi i dytë periodik: 25 dhjetor 2004, ora 10:00, salla 153.

    Afati dorëzimit të punimit laboratorik: 31 dhjetor 2004.

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Kompjuterët dhe programimi. Ç'është kompjuteri? Programimi kompjuterik. Programet janë objekte. Sistemet operative dhe Windows. Arkitektura e softuerit.

    Aplikacionet e thjeshta në Java. Një aplikacion dhe arkitektura e tij. Si ndërtohet dhe ekzekutohet një aplikacion. Si funksionon aplikacioni. Si një objekt konstrukton një tjetër. Korrigjimi i mesazheve të gabimeve të kompilatorit.

    Aritmetika dhe variablat. Aritmetika e numrave të plotë. Variablat. Aritmetika e numrave racionalë. Tipi boolean. Stringjet, karakterët dhe operacionet me ta. Kontrolli i tipeve të të dhënave. Hyrja me anë të argumentëve programorë. Diagnostifikimi i gabimeve në shprehje dhe variabla. Fjalët kyçe dhe identifikatorët në Java.

    Hyrja, dalja dhe gjendja. Hyrja interaktive. Dalja grafike. Formatet dhe metodat për vizatim. Variablat e fushave. Testimi i programit i cili përmban hyrje.

    Struktura e komponenteve: Ndërtimi i metodave dhe klasave. Metodat. Metodat publike. Parametrat e metodave. Case study: kornizë dalëse me destinacion të përgjithshëm. Funksionet. Metodat private.

    Struktura e kontrollit: Urdhërat e kushtit. Rrjedha e kontrollit dhe struktura e kontrollit. Struktura kushtëzuese e kontrollit. Operatorët logjikë. Zbatimi i urdhërave kushtëzues. Ndryshimi i rrjedhës së kontrollit. Urdhëri switch. Komponentet model dhe kontrollues. Case study: menagjer kontosh bankiere. Metodat dhe klasat testuese.

 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
  2. J. Schildt, Java 2: The complete reference, McGraw-Hill, 2001.
  3. I. Horton, Beginning Java 2, Wrox Press, 2000.
  4. P. S. Wang, Java with object-oriented programming, Brooks/Cole-Thomson Learning, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: